Umów wizytę +48 607 516 663

Polityka Prywatności 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Titanium Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku informuje:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Titanium sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako Spółka), ul. Drzewieckiego nr 9,80-464 Gdańsk, email rejestracja@titaniumdental.pl, telefon +48 607 516 663.

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem

iod@msb.com.pl

DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zdrowotnych, w tym w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, a także w celu wystawiania zaświadczeń, obrony przed roszczeniami lub w celach marketingowych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

art. 6 ust. 1 pkt a) oraz art. 9 ust. 2 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, w tym w szczególności w przypadku, gdy Spółka będzie chciała zachęcić Panią/Pana do skorzystania z jej usług lub poinformować o bieżącej ofercie świadczonych usług, a także gdy będzie chciała pochwalić się osiągnięciami w zakresie świadczonych usług, w tym opublikować Pani/Pana wizerunek lub zdjęcie szczęki sprzed i po wykonaniu           zleconych Spółce prac;

art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych wskutek utrwalenia Pani/Pana wizerunku na nagraniach z kamer monitoringu, w celu zabezpieczenia osób i mienia znajdujących się w klinice;

art. 9 ust. 2 pkt h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który to przepis stosowany jest w związku z następującymi przepisami prawa krajowego:

art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są w celu profilaktyki zdrowotnej

art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są w celu diagnozy medycznej, leczenia;

art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego

Opisane w powyżej cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oznaczają, że Spółka będzie mogła bez Pani/Pana zgody przetwarzać dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, przy opracowywaniu diagnozy i sposobu właściwego dla Pani/Pana leczenia, gdy będzie chciała poinformować Panią/Pana o wydarzeniach prozdrowotnych, przy wykonywaniu usług leczniczych na Pani/Pana rzecz, jeżeli konieczne będzie wystawienie zaświadczenia lekarskiego, jak również w sytuacjach niezbędnych do ratowania Pani/Pana zdrowia lub życia lub zdrowia i życia innych osób. Materiały reklamowe otrzymywała/- będzie Pani/Pan tylko w przypadku wyrażenia zgody na powyższe. Również jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Panią/Pana zgody Spółka wykorzysta w celu publikacji na swojej stronie internetowej lub profilu facebook Pani/Pana wizerunek lub fragment twarzy utrwalony na zdjęciach wykonanych przed i po leczeniu przeprowadzonym w klinice Titanium.

PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 21 lat, a zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną przez okres 11 lat, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z (Dz.U.2017.1318). W przypadku przetwarzania danych za Pani/Pana zgodą, przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.

CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku nie podania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług leczniczych, do przygotowania diagnozy, rozpoczęcia leczenia, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub wnioskowanych przez Panią/Pana czynności.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki lub inne osoby z którymi spółka współpracuje, w tym osoby wykonujące zawód medyczny, osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, osoby dbające o bezpieczeństwo i utrzymanie systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są Państwa dane, jak również osoby które na zlecenie Spółki zajmuja się kwestia rozliczeń pomiędzy Państwem     a Spółką, które to osoby zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej.

CZY MACIE PAŃSTWO DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mając jednak na uwadze cel przetwarzania danych o Pani/Pana stanie zdrowia, jak również obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych lub do sprzeciwu wobec ich przetwarzania jest wyłączone w odniesieniu do tych danych.

CZY MOŻNA COFNĄĆ UDZIELONĄ ZGODĘ?

Ma Pani/Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, które Spółka przetwarza, ponieważ wcześniej wyraziła/- Pani/Pan na to zgodę. Operacje na Pani/Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie maila na adres: rejestracja@titaniumdental.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy prawa krajowego.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO?

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

CZY W OPARCIU O PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE?

Spółka nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Polityka Plików Cookies

Portal titaniumdental.pl korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Nie służą one jednak do przetwarzania lub przechowywane danych osobowych, a jedynie informacji pozwalających na:

– wyłączenie banera informującego o plikach cookies na stronie;

– tworzenie statystyk oglądalności portalu oraz skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych w internecie;

Titanium Sp. z o.o. Sp. k., nie wykorzystuje ciasteczek aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, e-mail czy telefonu.

Co to są pliki cookies (ciasteczka)?
„Cookies” (ciasteczka) to pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Odczytanie informacji zawartych w ciasteczkach jest możliwe jedynie przez stronę, która je utworzyła lub użytkownika urządzenia. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Strona titaniumdental.pl używa dwóch rodzajów ciasteczek:

– sesyjnych, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej

– stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?
Google Chrome:

– Wybierz menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.

– Wybierz „Ustawienia”.

– Wybierz „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole ekranu.

– W „Prywatność” wybierz przycisk „Ustawienia treści”.

– W „Pliki cookie” zmień ustawienia plików cookie na „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”.
Więcej o ustawieniach przeglądarki Chrome

Internet Explorer 8 i 9:

– W oknie przeglądarki wybierz przycisk „Narzędzia”, a następnie wybierz „Opcje internetowe”.

– Wybierz kartę „Prywatność”, a następnie w „Ustawienia” przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie i wybierz „OK”.
Więcej o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer 9

Firefox:

– Na górze okna przeglądarki wybierz przycisk „Firefox” i „Opcje”.

– Następnie wybierz zakładkę „Prywatność”.

– Z menu rozwijanego elementu „Program Firefox” wybierz opcję: „będzie używał ustawień historii użytkownika”.

– Aby ciasteczka nie były zapisywane na urządzeniu wybierz „Akceptuj” ciasteczka.
Więcej o ustawieniach przeglądarki Firefox

Umów wizytę