Umów wizytę +48 607 516 663

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Titanium Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Titanium sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako Spółka), ul. Stefana Drzewieckiego nr 9, 80-464 Gdańsk, email rejestracja@titaniumdental.pl, telefon 607 516 663.
 • Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres ul. Stefana Drzewieckiego nr 9, 80-464 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem iod@msb.com.pl
 • Administrator nagrywa rozmowy telefoniczne w celu potwierdzenia rejestracji wizyty, jak również w celu kontroli informacji przekazywanych przez pracowników Administratora oraz przez Państwa, jako klientów Administratora, w tym w celu odtworzenia przebiegu procesu rejestracji w sytuacjach spornych. W tym też celu przetwarzane będą dane osobowe podane przez Panią/Pana podczas rozmowy telefonicznej utrwalonej przez administratora na nagraniu audio.
 • Podczas nagrywanych rozmów telefonicznych Administrator przetwarzał będzie następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz nr telefonu.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych utrwalonych na nagraniu jest uzasadniony interes administratora (art. 6 pkt 1 lit. f) RODO), tj. możliwość potwierdzenia lub weryfikacji rejestracji wizyty lub przekazanych w trakcie rozmowy telefonicznej informacji.
 • Podanie danych osobowych podczas rozmowy telefonicznej jest dobrowolne. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych niezbędnych do telefonicznej rejestracji wizyty lub udzielenia przez pracownika Administratora informacji dotyczącej rejestrowanej wizyty lub prowadzonego leczenia, należy przerwać połączenie telefoniczne i dokonać rejestracji bezpośrednio w klinice Titanium Dental lub elektronicznie. 
 • Pani/Pana dane osobowe utrwalone na nagraniu audio będą przetwarzane przez okres 90 dni  lub do czasu niezbędnego dla ochrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki lub inne osoby z którymi Spółka współpracuje lub którym powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym osoby dbające o bezpieczeństwo i utrzymanie systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są Państwa dane, jak również dostawcy usług prawnych w przypadku zgłoszenia roszczeń związanych z działalnością Administratora lub konieczności obrony przed tymi roszczeniami, które to osoby zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej.
 • Do rejestracji rozmów telefonicznych służy oprogramowanie  Centrala Voiceflow
 • Oprogramowanie rejestrujące rozmowy telefoniczne znajduje się w serwerowni  Cloudflow. Osoby upoważnione do odsłuchiwania rozmów mają nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest uzasadnione interesem Administratora. 
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Spółka nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
Umów wizytę